Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Wiele czynników wpływa na oszacowanie wysokości odszkodowania, w formie całkowitego roszczenia. Jest to poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rzetelne i dokładne przedstawienie materiałów dowodowych. Do tego niezbędne jest dokonanie dokładnej analizy raportów rzeczoznawców, jak i tych, których dokonali lekarze specjaliści w zakresie medycyny, uwzględniając powstałe obrażenia fizyczne i psychiczne. Do tego dochodzi kalkulacja strat finansowych przeszłych oraz strat finansowych przyszłych, które mają na celu zabezpieczać roszczenia osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie jest kwotą pieniężną, która osobie poszkodowanej jest wypłacana przez ubezpieczyciela. Wedle prawa cywilnego, składają się na odszkodowanie trzy części:

  • Zadośćuczynienie stanowi sumę pieniężną wypłacaną za doznane obrażenia. Ten składnik ma na celu łagodzić ból fizyczny i psychiczny poszkodowanego.
  • Odszkodowanie za straty w przeszłości – uwzględniają rzeczywiste konsekwencje finansowe, które bezpośrednio wynikają z powstałej szkody. Wysokość tej części wynosi od kilku tysięcy, nawet do kilku milionów funtów. W katalogu odszkodowań znajdujemy uszkodzony pojazd, dodatek za opiekę i pomoc osób bliskich, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją w sektorze prywatnym oraz kwestię utraconych dochodów, jak i koszty pogrzebu.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – uwzględnia korzyści/pożytki, które utracone zostały biorąc pod uwagę czas przyszły. Katalog odszkodowań tej części wyróżnia rentę za utracone dochody, zwiększone potrzeby życiowe, jak i przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji, w tym również w sektorze prywatnym na terenie Polski oraz innych krajów. Do kalkulacji rent służą specjalne kalkulacje kapitulacyjne. Przewidują one straty, które powstają aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak i poza nim. Renty przewiduje się jedynie dla osób małoletnich do 18 roku życia. Wypłacane są raz miesięcznie. Ustala się je tylko w ściśle określonych przypadkach, takich jak ciężkie obrażenia, kiedy to nie ma możliwości oszacowania strat w przyszłości. Ten składnik to dolna granica w okolicach kilku milionów funtów, natomiast górna jeśli nie zostaje ograniczona przez przepisy prawne, wynosić może nawet kilkanaście milionów funtów.

Choć każdy przypadek wiąże się z koniecznością indywidualnej oceny i konieczne jest wzięcie pod uwagę powstałych obrażeń oraz ich wpływu na życie osoby poszkodowanej, jak i jej bliskich względem ustalania kwoty zadośćuczynienia, można mówić o szacunkowych kwotach:

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Stosuje się specyficzną metodę kalkulacji, na którą wpływają rozmaite czynniki. Przede wszystkim rozległość obrażeń oraz ich wpływ na życie osoby poszkodowanej i osób dla niej najbliższych.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Odszkodowanie należne jest każdej osobie, która doznała obrażeń, nawet jeśli nie powodują one orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującym prawem o niepełnosprawności, ale wpływają bezpośrednio na możliwość wykonywania pracy zarobkowej w przyszłym czasie. Wypłacane renty mają formę kapitalizacji. Kwoty jakie obejmują związane są z okresem od trzech miesięcy do trzech lat w przyszłości, kiedy to osoba poszkodowana mogłaby pracować. Zanim ustali się ostateczną wysokość, dokonywana jest dogłębna analiza względem zdolności do pracy, jak i logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Ta renta obejmuje poważne obrażenia, które powodują niepełnosprawność w jakimkolwiek stopniu wedle prawnej definicji i wpływają znacząco na możliwość samodzielnego funkcjonowania, jak i wykonywania pracy. Renta przysługuje każdemu poszkodowanemu. Jest ona przyznawana w związku ze stratami ponoszonymi do końca życia. W tym aspekcie zawarta zostaje kwestia śmierci osoby ubezpieczonej. Gdy dochodzi do wypadku śmiertelnego, dokonywana jest dogłębna analiza sytuacji rodziny osoby poszkodowanej i w razie konieczności wypłacana jest jej renta. Kalkulacji dokonuje się uwzględniając specyficzne wzory matematyczne z tabel, które dostarczane są przez Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody w przyszłości, wraz z zachowaniem zdolności do pracy
  • posiadane wykształcenie, kursy i inne umiejętności
  • utratę prawa do wyższej emerytury ze względu na pomniejszone możliwości zarobkowania
  • koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, także w sektorze prywatnym
  • dodatek dla osób bliskich, za pomoc w pracach domowych w przyszłości
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym dostosowanie mieszkania, jak i środków transportu do osoby niepełnosprawnej
  • każdego rodzaju inne straty finansowe.